top of page

Verkoopsvoorwaarden

  • Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord worden alle verkopen contant gedaan te Koningshooikt.

  • Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele nalatigheidsinterest van 10% per jaar alsook met een forfetaire schadevergoeding va 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR per factuur.

  • Alle opgegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, ze kunnen steeds zonder voorafgaand bericht om bepaalde redenen bv. niet beschikbaarheid in de loop van het seizoen gewijzigd worden. Ze zijn te verstaan: netto, exclusief 6% voor planten en 21% voor materialen BTW en afgehaald op ons bedrijf.

  • Geleverde goederen blijven eigendom van boomkwekerij Dumarey tot volledige betaling van de rekening.

  • Verzendingskosten en verpakkingskosten geschieden op kosten en risico van de klant.

  • Geen enkele terugzending van verkochte goederen is toegestaan zonder het voorafgaand akkoord van boomkwekerij Dumarey. De terugzending schorst in geen geval de betalingsverplichting in hoofde van de koper. 

  • Ieder protest dient aangetekend geformuleerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum.Na het verstrijken van de termijn van acht dagen worden de facturen als aanvaard beschouwd.

  • Hergroei van planten wordt nooit gewaarborgd, dus planten die,om welke reden ook bij de klant niet hergroeien bv. strenge vorst, lange droogte of het optreden van insectenplagen, ziekte enz..of later nog afsterven, worden nooit vervangen. 

  • Gelieve bij niet- tijdige afhaling ons tijdig te verwittigen. Bij niet afhaling van de bestelde goederen behoud boomkwekerij Dumarey het eigendomsrecht en zal er ter compensatie van de geleverde werkzaamheden een kost in rekening gebracht worden, gelijk aan 25% van de waarde van de goederen met een minimum van 30EUR. 

  • Voor eventuele betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondisement Mechelen bevoegd.

bottom of page